Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető rendelkezések

Tájékoztatom Ügyfeleimet és Leendő Ügyfeleimet, hogy 2022. szeptember 1. napjától kizárólag magánszemélyek részére nyújtok szolgáltatást.

 

Jelen ÁSZF kizárólag általános tájékoztatást nyújt a megrendelési feltételekről és szolgáltatásokról. 

Amennyiben a Megbízó fél és dr. Barabás Adrienn (CreArteFuturo Creative Interior Design) egyéni vállalkozó között megbízás jön létre a kínált szolgáltatásokra, úgy a Felek között külön megállapodás kerül aláírásra.

Felek közös megegyezés alapján a külön megállapodásban ezen ÁSZF rendelkezéseitől is eltérhetnek, ebben az esetben a Felek között létrejött egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak a Felek között létrejött jogviszony tekintetében.

Abban az esetben pedig, ha a Felek között létrejött egyedi megállapodás és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy az egyedi szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen ÁSZF visszavonásig érvényes.

II. Szerződő Felek

a) Megbízó

 Az a természetes személy, aki a Szolgáltatást nyújtó tevékenységi körébe tartozó szolgáltatást igénybe veszi.

b) Szolgáltatást nyújtó (részletes adatok a külön megállapodás szerint)

Név: Dr. Barabás Adrienn (CreArteFuturo Creative Interior Design)

Székhelycím:

Adószám:

Számlavezető pénzintézet:

Bankszámlaszám:

Telefon:

E-mail:

III. Szerződéskötés

Felek között a megállapodás hatályba lép, ha a Megbízó a megrendelést írásos formában eljuttatja a Szolgáltatást nyújtónak, és az azt ténylegesen megkezdi. Amennyiben alapos kétség merül fel a Megbízó fizetési készségével, vagy fizetőképességével, úgy a Szolgáltatást nyújtónak jogában áll a szerződéstől elállni. Amennyiben a Megbízó különös indok nélkül áll el a szerződéstől, a Szolgáltatást nyújtó jogosult az addig elvégzett munka értékét kiszámlázni a Megbízó felé.

IV. A szerződés tárgya

 A szerződés tárgya kiterjed a Szolgáltatást nyújtó weboldalán felsorolt szolgáltatások egészére. A Felek kölcsönös írásos megállapodása esetén a szerződés tárgya módosulthat a külön megállapodásban részletezettek szerint.

V. Megrendelés

 

A Szolgáltatást nyújtó részére a megrendelés kizárólag írásban, igazolható módon adható át. A megrendelésnek az alábbi szükséges adatokat kell tartalmaznia:

  • – Megbízó neve, címe, adóazonosítója,
  • – kontaktszemély neve, elérhetősége,
  • a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentum, leírás, vázlat stb., a Felek között korábban írásban rögzítettek szerint.

VI. Igényfelmérés, ajánlatkérés

Az árajánlat elkészítése a Szolgáltatást nyújtó részéről ingyenes. Az árajánlat elkészítésének határideje 3 munkanap, amennyiben a Megbízó minden, a Megbízó részéről igényelt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges információt, adatot, stb. a Szolgáltatást nyújtó rendelkezésére bocsátott.

A Megbízó által az ajánlatkéréshez adott iratoknak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely szükséges az adott feladat maradéktalan elvégzéséhez. Nem elégséges információ esetén a Szolgáltatást nyújtónak kötelessége a Megbízót a hiánypótlásra felszólítani. A Szolgáltatást nyújtó ez esetben a Megbízóval együttműködve összesíti a szükséges adatok listáját. Az információk hiányosságával vagy nem megfelelő voltával okozott késedelem a Szolgáltatást nyújtó teljesítési határidejét a késedelem időtartamával meghosszabbíthatja. Erről a Felek közösen, írásban egyeztetnek.

VII. Előkészítés és teljesítés

A Megbízó az árajánlat átvételét követő 3 munkanapon belül nyilatkozik a külön megállapodásban megadott szolgáltatás elfogadásáról.

A pontos igények (tartalmi, formai, határidő) meghatározása alapján készített árajánlat Megbízó általi, írásbeli elfogadását tekinti a Szolgáltatást nyújtó megrendelésnek.

Amennyiben a Megbízó ezt elmulasztja, úgy a teljesítés elfogadottnak tekintendő.

VIII. Fizetési feltételek

A Felek által közösen kimunkált teljesítési határidők, tervezési igények és kondíciók alapján a Felek közötti külön megállapodás az irányadó.

A Szolgáltatást nyújtó az elvégzett munka ellenértékéről számlát készít és azt a Megbízónak megküldi. A Megbízó a vállalási díj összegét köteles a Szolgáltatást nyújtó részére megfizetni. A szolgáltatás teljesítettnek tekinthető, ha a Megbízó az átadott munkával kapcsolatban az átvételt követő 3 napon belül módosítási igényt nem jelzett. A módosítási igény nem jelentheti a Szolgáltatást nyújtó előtt addig nem ismert Megbízói feltételeket, igényeket stb.

Megbízó a számla kifogásolására a kézhezvételtől számított 3 napon belül jogosult. A 3 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni.

A Szolgáltatást nyújtó, amennyiben a külön megállapodás szerinti szolgáltatás jellege úgy ítéli meg előre utalást vagy előlegfizetést, illetve részszámla fizetést kérhet.

A vállalási határidő a Szolgáltatást nyújtó számlájának kiegyenlítését követő naptári napon kezdődik.

IX. Szolgáltatást nyújtó jogai és kötelezettségei

A Szolgáltatást nyújtó a 3D látványtervekre egyedi ajánlatot tesz.

Az előre meghatározott számú módosításokon felül a további terveknek a külön megállapodásban rögzítettek szerinti költsége van.

A Megbízó a megtekintett tervek után írásban rögzíti a grafikai tervekkel kapcsolatos elvárásait, a módosításra vonatkozó kéréseit. Ennek megfelelően a Szolgáltatást nyújtó elkészíti és bemutatja a végleges grafikai tervet, illetve terveket.

A 3D látványterv akkor tekinthető véglegesnek, ha azt a Szolgáltatást nyújtó digitális úton bemutatja és ezt a Megbízó írásban elfogadja. A Szolgáltatást nyújtó köteles ezért a végleges látványtervet digitális formátumban a Megbízónak átadni, illetve hozzáférhetővé tenni.

A Szolgáltatást nyújtó köteles a külön megállapodás alapján meghatározott feladatot a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően teljesíteni. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Szolgáltatást nyújtó köteles erre a Megbízót figyelmeztetni. Ha a Megbízó az utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk, esetleges többletköltségek, késedelmek őt terhelik.

A Szolgáltatást nyújtó személyesen köteles eljárni, illetve szükség esetén igénybe veheti más személy közreműködését. A Szolgáltatást nyújtó az általa igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rájuk bízott munkát maga látta volna el.

X. Megbízó jogai és kötelezettségei

A Megbízó a részteljesítések elfogadásáról az átadástól számított 3 munkanapon belül köteles nyilatkozni. Ha a Megbízó nem nyilatkozik, a részteljesítést elfogadottnak kell tekinteni.

A Megbízó jogosult az elkészült részteljesítéseket indokolt esetben egyszer a teljes körű írásos hibalista összeállításával a Szolgáltatást nyújtónak kijavításra visszaadni. Ha a Szolgáltatást nyújtó a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, a Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Ezen jog nem illeti meg a Megbízót az olyan jellegű és típusú hibalista átadása esetén, amely olyan igényeket tartalmaz, amelyről korábban, a szolgáltatás nyújtásának időtartama alatt írásban a Szolgáltatást nyújtót nem tájékoztatta.

XI. Szerzői jog

A Megbízó hozzájárul, hogy a Szolgáltatást nyújtó által készített grafikai terveket a Szolgáltatást nyújtó közösségi platformjain, illetve weboldalán megjelenítse a Megbízó személyes és érzékeny adatainak tiszteletben tartása mellett, kivéve amennyiben erről a Felek közösen, írásban másként rendelkeznek.

A Megbízó hozzájárul, hogy a Szolgáltatást nyújtó a tervek kivitelezésével és megvalósításával összefüggésben igény szerint fényképfelvételt vagy videófelvételt készítsen és azokat referenciaként harmadik félnek bemutathassa, a Megbízó személyes és érzékeny adatainak tiszteletben tartása mellett, kivéve amennyiben erről a Felek közösen, írásban másként rendelkeznek.  

A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó a vállalási díj maradéktalan megfizetését követően az átadott grafikai anyagok mindennemű jogát megszerzi, az a Megbízó birtokába kerül.

A szerződő felek kölcsönösen szavatosságot vállalnak, hogy a jelen ÁSZF, valamint a külön megállapodás, illetve megrendelés szerint egymásnak felhasználásra átadott anyagok nem sértik harmadik személy jogait, mint például adatvédelem, védjegy stb.

A Szolgáltatást nyújtó szavatolja, hogy az általa elkészített grafika saját, illetve eredeti alkotása.

XII. Felelősség

Grafikai terv esetében a Szolgáltatást nyújtó a legjobb tudása szerint elkészíti a grafikai terveket és azokat átadja a Megbízónak.

Szolgáltatást nyújtó az átadással nem vállal  garanciát harmadik személy minőségi kivitelezéséhez. A Szolgáltatást nyújtó felelőssége tehát a tervezett grafikára vonatkozik, és nem terjed ki a harmadik fél kivitelezésével okozott esetleges károkra, hibás munkateljesítésre, illetőleg a szolgáltatás teljesítésének időtartama alatt nem ismert építészeti-építési-szerkezeti-strukturális-gépészeti-statikai stb. hibákra, állapotokra, feltételekre, továbbá az utóbb esetlegesen megváltozott jogszabályi környezet által megkövetelt kondíciókra.

XIII. Szerződésszegés

Ha a Megbízó nem szolgáltat a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek megfelelő anyagot, és ezt a Szolgáltatást nyújtó figyelmeztetése ellenére sem teszi meg, vagy javítja ki határidőre, a Szolgáltatást nyújtó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben a Megbízó a vállalási díj 20 % százalékának megfelelő meghiúsulási kötbér azonnali megfizetésére köteles.

XIV. A szerződés felmondása

A szerződést bármelyik fél írásban a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal felmondhatja. Az azonnali hatályú felmondást mindkét félnek írásban kell indokolni. Azonnali hatályú felmondási ok például, ha a Megbízó a Szolgáltatást nyújtó számláját az esedékességig nem egyenlítette ki vagy Szolgáltatást nyújtó alapos indok nélkül nem végezte el a külön megállapodásban rögzített feladatát az ott rögzítettek szerint és határidőre.

XV. Titoktartás

A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során, vagy a szerződését megelőzően a másik féltől kapott bármely anyagot, adatot vagy egyéb információt, kötelesek üzleti titokként kezelni.

A Felek ettől közösen, írásban eltérhetnek.

XVI. Kapcsolattartás

A Felek a külön megállapodás megkötésével egyidejűleg kijelölik és rögzítik, illetve írásban a másik fél tudomására hozzák annak a személynek a nevét, akinek az értesítéseket küldeni kell, illetve akik a folyamatos és zavartalan együttműködésért felelősek.

A felek egyöntetűen elfogadják, hogy mind a papír alapú, mind pedig az elektronikus levelezést (e-mail) elfogadják az értesítés hivatalos formájaként, mint például megállapodás, megrendelés, visszaigazolás, lemondás, jóváhagyás, megrendelés módosítása, stb. eseteiben.

 

2022.